Förtroendevalda i Vallentuna kommun

Nämnder (22 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott
Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott
Bygg- och miljötillsynsnämnden
Barn- och ungdomsnämnd
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott
Barn- och ungdomsnämndens individutskott
Fritidsnämnd
Fritidsnämndens arbetsutskott
Kulturnämnd
Kulturnämndens arbetsutskott
Socialnämnd
Socialnämndens arbetsutskott
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Revisorer för kommunens förvaltning