Förtroendevalda i Vallentuna kommun

Nämnder (19 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott
Bygg- och miljötillsynsnämnden
Barn- och ungdomsnämnd
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott
Barn- och ungdomsnämndens individutskott
Fritidsnämnd
Fritidsnämndens arbetsutskott
Kulturnämnd
Kulturnämndens arbetsutskott
Socialnämnd
Socialnämndens arbetsutskott
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Valnämnd
Revisorer för kommunens förvaltning